تمام پاسخ های دیگر به دلیل آنها نوشته شده بود یا مردم نادان که در واقع هرگز تجربه بودن با مردان عرب, و یا آنها کنیم

چقدر سرد است.)اما اینکه با یک مرد تحت تاثیر قرار نمی بسیار با پس زمینه خود را با فرهنگ تنها از طریق راه هایی که در پاسخ به این که پس زمینه و راه او با تشکر

(من گفت: هفت دلیل من شمارش آنها را از بالای سر من و بسیاری دیگر از عبارات نیست حتی استفاده به صورت روزانه تنها در ادبیات)

About