شما می خواهید به رد این مطلب: لطفا خود را نشان می دهد نظرات (ترجمه بد تعریف تکراری ورود)

شما می توانید ترجمه های جایگزین پیشنهاد شده توسط دیکشنری فرانسوی-عربی توسط مشاور تخصصی دیگر فرهنگ های لغت در ترجمه کلمات و عبارات

About