دو روسیه و آمریکا جت های جنگنده شناسایی رویکرد چهار — هواپیما از نیروی هوایی ایالات متحده است

زمانی که بازتولید ما مواد در تمام یا بخشی لینک به پراودا باید ساخته شود

نظرات و دیدگاه های نویسندگان همیشه همزمان با نقطه نظر پراودا ویراستاران

About