همه از پاسخ نوشته شده توسط غیر عرب

من و من می گویند ‘کاملا’

در فرانسه ارتباط بین نور پوست آفریقای شمالی و زنان سیاه آفریقایی مردان بسیار شایع است.

جالب است که روابط بین زنان است

من نمی خواهم به صحبت می کنند برای همه اعراب اما در اینجا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نداریم قدمت فرهنگ در وهله اول. این مهم نیست که آیا شما یک محلی و یا خارجی است.

آن را

About