اگر پاسخ با نرخ پایین به این معنی است که کاربر به ندرت پاسخ

عکس هایی که مشخص شده به عنوان»وابسته به عشق شهوانی»تنها می تواند توسط کاربران که توافق کرده اند که به نظر وابسته به عشق شهوانی محتوا

شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد این و تغییر تنظیمات خود را در بخش»اگر شما علامت یک عکس به عنوان»برهنگی»را فقط برای کاربران قابل مشاهده است که توافق کرده اند که به نظر وابسته به عشق شهوانی محتوا. شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد این و تغییر تنظیمات خود را در بخش»جستجو در دسترس نیست چرا که شما باید غیر فعال»مشخصات خود را مشارکت در جستجوی».

برای حذف محدودیت

About