submit


یکی ممکن است فکر می کنم که با توجه به تعداد قابل توجه از حدود سه تا پنج میلیارد مردان در این سیاره باید آن را پیچیده برای دیدار با یک مرد. با این وجود این مورد است. و حتی اگر شما اتفاق می افتد برای دیدار با یکی از, سپس شما نیاز به پیدا کردن چه چیزی را به او می گویند و چگونه به آن را انجام دهد. هیچ معجون سحر و جادو وجود دارد و برای جذب آن به سمت شما و او را او را به شرکت در یک بحث با شما اما به هر حال شما واقعا نیاز دارید. چرا از این است. از آنجا که شما سرد هستید و به اندازه کافی اعتماد به نفس در شما به خودتان آن را انجام

About